De eerste stap naar de oplossing van uw probleem is om medestanders te vinden. Samen sta je meestal sterker, zeker als het gaat om veelomvattende zaken. Zoek daarom medestanders. Het is in ieder geval niet effectief als de gemeente wordt geconfronteerd met elkaar tegensprekende buurtbewoners. Het gevolg hiervan is dat er dan waarschijnlijk niets gebeurt! Wanneer er een gedragen beeld is van het probleem en de gewenste oplossingen kan je verder gaan richting de gemeente, of rijkswaterstaat. Wij willen jou ook graag helpen, want we weten uit ervaring hoe frustrerend zo’n situatie is. Tegelijkertijd willen we jou ook zo veel mogelijk informeren. Lees daarom hieronder verder, maar vergeet ook niet je gratis te registeren. Wij staan naast jou!

De oplossing komt van de wegbeheerder

Om de problemen in je woonomgeving op de een of andere manier opgelost te krijgen, zult je contact moeten opnemen met de wegbeheerder. Gaat het om een woonbuurt, dan is het meestal de gemeente. Betreft het een doorgaande weg buiten de bebouwde kom, dan is de wegbeheerder vaak de provincie of het Rijk. Het kan ook zijn dat een waterschap de beherende instantie is, bijvoorbeeld bij dijkwegen.

Het beste is, bij de gemeente te vragen wie de wegbeheerder is van de weg(en) waar de problemen zich voordoen.  Veel gemeenten en instanties hebben een telefoonnummer of een e-mailadres (via gemeentesite) waar je melding kunt maken van verkeers- en omgevingssituaties die je als gevaarlijk ervaart. Bestaat in je gemeente een dergelijk meldpunt niet, bel dan met de gemeentelijke afdeling verantwoordelijk voor verkeersaangelegenheden of voorlichting. 

Welke afdeling?

Om de problemen aan te kaarten moet je zich richten tot je gemeente. De gemeente fungeert in de meeste gevallen als wegbeheerder en neemt ook de besluiten over de inrichting van de openbare ruimte in je woonwijk.

Wat betreft verkeersaangelegenheden zult je normaal gesproken beginnen met de Dienst Openbare Werken of Gemeentewerken. Soms wordt een andere naam gebruikt zoals de afdeling Verkeer, Ruimtelijke en Economische Zaken (REZ), Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) of Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). 

Als je opmerkingen heeft over de toestand van de weg, zoals een slechte staat van onderhoud, onduidelijke maatregelen bij werken in uitvoering en dergelijke, dus meer de dagelijkse dingen, moet je zijn bij Openbare Werken. 

Samenwerken met ambtenaren

Om je verkeersproblemen bij de gemeente kenbaar te maken zult je eerst contact moeten leggen met de ambtenaar (vaak beleidsmedewerker verkeer) die met verkeerszaken belast is. Al je de telefoniste van de gemeente duidelijk uitlegt wat je probleem is en in welke straat dit speelt zal zij je doorverbinden met de juiste persoon. 

Het beste kunt je de ambtenaar rustig uitleggen wat je probleem is en wat je hoopt dat er aan gedaan zou kunnen worden. Let erop: je kent het probleem erg goed; de ambtenaar is de deskundige die goed weet wat er aan oplossingen mogelijk is. Het heeft geen zin om de gemeente zaken te verwijten of om maatregelen te eisen. Goed contact met de ambtenaar is belangrijk! Bovendien zorgt dezelfde ambtenaar ook voor de uitvoering van de maatregelen. Maak samen zo goed mogelijk gebruik van jouw lokale kennis en de vakkennis van de ambtenaar en de informatie die de gemeente voorhanden heeft. 

Creëer een situatie, waarin de ambtenaar het probleem erkent zonder dat er al over een oplossing gesproken hoeft te worden.  Hij moet ermee aan het werk. Zoek naar argumenten en motieven waarmee hij verder kan. Probeer ook mee te denken in de oplossing van zijn problemen om je probleem op te lossen. Creëer hiermee een win-win-situatie’. Kom je er met een ambtenaar niet uit, vraag dan zijn advies over wat dan wel mogelijk is. Hij kan je eventueel voorzien van tips en informatie. 

Eventueel hogerop in de organisatie

Er is een hiërarchie in het gemeentelijk apparaat; van laag naar hoog:

  • Ambtenaar
  • Wethouder
  • Gemeenteraad

Het kan zijn dat het overleg vastloopt omdat de ambtenaren zeggen dat er geen financiële middelen zijn. In dit en andere gevallen kunt je overwegen, het hogerop te zoeken. Het kan gebeuren dat de ambtenaar je ook aanbeveelt dit te doen.

Uiteindelijk bepaalt de politiek waaraan het geld besteed wordt. Je kunt aan de ambtenaar die met je zaak bezig was, vragen hoe je het beste kan handelen. Het is dan wel zo correct om een afschrift van de brief die je hogerop stuurt, aan degene te sturen met wie je in eerste instantie niet verder kwam. 

Ook als je om andere redenen er niet met de ambtenaar uitkomt kunt je een brief richten aan de politiek verantwoordelijken. Zorg er dan wel voor dat de ambtenaar op de hoogte is van je vervolgstappen. Zo voorkom je dat hij of zij zich in een later stadium de rechtstreeks benaderde wethouder overvallen voelt. Als je besluit om de publiciteit zoeken (zie verderop) , is het raadzaam, om vooraf naast de verantwoordelijke ambtenaren ook andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld winkeliers en andere buurtbewoners te informeren.

Wethouder spreken

Wilt je een wethouder spreken, dan kunt je contact opnemen met de afdeling Voorlichting van de gemeente. Daarbij kan het van belang zijn, de politieke achtergrond van die wethouder te weten, vooral als je via een politieke partij of een gemeenteraadsfractie wilt proberen je voorstel meer kracht bij te zetten. 

Gemeenteraad

Gaat het contact met de wethouder niet goed, dan richt je je tot de gemeenteraad. In dat geval loopt je brief via de afdeling Interne Zaken, die zorgt voor de verdere verspreiding binnen het gemeentelijke apparaat en voor het antwoord dat je moet krijgen. 

Inschakelen media om je doel te bereiken

Als er geen nieuws is, komt de krant niet vol. Maak daar gebruik van. Goede timing is van het grootste belang. Te vroeg, te polariserend gebruik van de media, strijkt ambtenaren en vooral politici tegen de haren in. Meld, als het zover is,  de betrokken ambtenaar tevoren dat je de media gaat benaderen, en doe het eventueel in overleg met hen.

Het is het meest effectief wanneer de media op een reeks van momenten worden ingeschakeld. Zo is het handig om aan het begin van een actie het probleem uiteen te zetten. Om vervolgens te laten zien dat bewoners het probleem als serieus ervaren, kun je bijvoorbeeld tijdens het houden van tellingen, de media erbij halen. Een foto met bijschrift is gauw gemaakt. Worden de oplossingen tenslotte aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder, dan kan het effectief zijn om dit met wat tam-tam te begeleiden en ook journalisten uit te nodigen. Zij kunnen dan berichten over de actie en de eventuele toezeggingen van de wethouder.

Maar het effect is het grootst als voor alle partijen duidelijk is dat de media worden ingeschakeld en met welk doel.

Brief schrijven

Als je een brief of mail schrijft aan de gemeente houd dan een aantal aspecten in de gaten.

Geef een korte beschrijving van de buurt waar je woont. Over welke straten doe je uitspraken? Wat voor soort straat is het? (spelende kinderen? ouderen?  School?). Waar maak je je zorgen over? Wat is de aanleiding om dit probleem aan de orde te stellen? Geef een zo goed mogelijke omschrijving van het probleem en zorg – indien mogelijk – ook voor illustraties en getallen. Stel een concrete vraag aan de gemeente, zodat zij een antwoord kunnen geven. Anders bestaat de kans dat de brief alleen als een melding gezien wordt. 

Correspondentie goed adresseren

Het adresseren van een brief aan een gemeentelijke instantie dient goed te gebeuren, anders is de kans groot dat hij niet op de juiste plaats aankomt. Als je wil dat ‘de politiek’ met je probleem wordt geconfronteerd, moet de brief gericht zijn aan de gemeenteraad. Een brief die is gericht aan ‘de gemeente’ kan door B&W worden behandeld, zonder dat de gemeenteraad er weet van heeft. 

Eén probleem tegelijk

Het werkt het beste als je niet meer dan één probleem tegelijk in een brief behandelt. Alleen als verschillende zaken met elkaar te maken hebben, kunnen die in dezelfde brief worden aangekaart. Zet de brief geconstrueerd op volgens PODO-opzet (probleem, oorzaak, doel en oplossing(srichting). 

Overleg of juridische stappen

Bij de benadering van de gemeente kun je het beste als eerste contact opnemen en overleg voeren de betreffende ambtenaar. Juridische middelen worden meestal pas gekozen als je er via overleg met de gemeente niet uit bent gekomen. In de praktijk is het van groot belang dat je weet hoe je bezwaar moet maken tegen nieuwe maatregelen of plannen. Dat verschilt al naar gelang het soort besluit dat nodig is om de voorgenomen maatregelen of plannen uit te voeren. Onder [ link naar juridische pagina’s]  vindt je meer hierover. 

Bezwaar en beroep Stel, dat de gemeente plannen bekend heeft gemaakt die de verkeersveiligheid in je buurt nadelig kunnen beïnvloeden. Je hebt misschien contact gehad met de gemeente, maar dit heeft niets opgeleverd. Een volgende stap die je kan overwegen, is je bezwaar kenbaar maken op het juiste moment in de procedure die voorafgaat aan het vaststellen van een plan of maatregel.

De regels voor het indienen van bezwaar verschillen al naar gelang het soort plan of maatregel. Wat verkeerszaken betreft, gaat het vaak om specifieke verkeersbesluiten. Bij minder ingrijpende veranderingen in het verkeer gaat het om algemene besluiten over verkeer en bij grootschalige veranderingen om een bestemmingsplan. 

Voorwaarde is dat je belanghebbende bent bij zo’n besluit, dat wil zeggen: dat je persoonlijk getroffen wordt door de gevolgen. Omwonenden in een straat die opnieuw wordt ingericht, worden hier over het algemeen wél toe gerekend; passanten die er (dagelijks) gebruik van maken, niet. Ook een bewonerscomité of buurtvereniging kan als belanghebbende worden aangemerkt.

Nuttige adressen:

Veilig Verkeer Nederland, Nationale ombudsman, ANWB, Verkeerskunde platform

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.