Wij communiceren zoveel mogelijk digitaal. Je bent dan direct op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen, tips en trucs. Is het nog niet duidelijk, of heb je een andere vraag, geen probleem. Neem contact met ons op, want wij staan naast jou! Deze pagina wordt zsm aangevuld.

Tips en Trucs

Stuur een brief naar de gemeenteraad en het college B&W (via de Griffie)
Als de nood hoog is, wat doe je dan? Dien direct een verzoek in met spoedeisend belang en stuur de brief naar de griffie (cc: de gemeenteraad, college B&W). Informeer de gemeenteraad van tevoren en vraag of ze er aandacht aan willen besteden in de komende raadsvergadering. Zij kunnen dan vragen stellen in de gemeenteraad. Dan wordt er aandacht besteed aan jouw kwestie. Zie een voorbeeld brief hieronder: Geachte griffie, Het betreft een verzoek met spoedeisend belang voor het college en de raad. [Woonplaats], [Datum] Betreft: Verzoek met spoedeisend belang [Naam van de straat] en kruisingen AAN: College B&W t.a.v., in afschrift aan de leden van de gemeenteraad; Griffie Geachte heer, mevrouw, De bewoners van de [Naam van de straat] dienen met dit schrijven een verzoek in met spoedeisend belang bij het college en de Raad. Voor de bewoners is de nood hoog. Het in te dienen verzoek betreft een maatregel die ervoor moet zorgen dat het verkeer in de [Naam van de straat] wordt belemmerd om met een hoge snelheid door de straat te rijden. Andere zwaarwegende redenen voor dit verzoek zijn dat kinderen tijdens de aanstaande kerstvakantie en vanwege de reis beperkingen dus veelal huis gebonden zijn en buiten zullen spelen. Het risico dat er nu een ongeluk gebeurt is groter, aangezien het in deze maanden al snel donker wordt, terwijl zij nog buiten spelen. Onlangs hebben een aantal bewoners met een lasergun (beschikbaar gesteld door VVN) gemeten dat auto’s met snelheden van boven de 50Km/u door onze straten rijden. U weet inmiddels dat dit geen uitzonderingsgevallen zijn, maar een structureel karakter heeft. De kans op een aanrijding met zo’n vaart is erg groot en als de confrontatie zich voordoet is de kans op letsel aanzienlijk. De bewoners weten nu ook, nadat ze deze meting gedaan hebben, dat de enige beoogde maatregel van de gemeente geen effect gaat hebben op de snelheid, aangezien de auto’s (ook in deze beelden) geen doorgaand verkeer betreffen, maar bestemmingsverkeer! De maatregel die de bewoners graag willen zien in [Naam van de straat] zijn een drietal bloembakken met reflectoren, of een andere snelheidsbeperkende maatregel. Het is een hele kleine moeite en een efficiënte maatregel volgens bewoners, die niet al te duur is. De bewoners hebben meegedacht over een aantal “tijdelijke” verkeersmaatregelen in hun straat. Een tijdelijke wegversmalling in de vorm van bloembakken wordt erg op prijs gesteld, totdat de gemeente in een meedenk- en oplos stand komt, de dialoog met de bewoners weer hervat en tot executie van structurele maatregelen over gaat. Maar de bewoners willen hier niet op wachten, de spanning is te voelen en met name in het licht van wat er onlangs in Wijchen heeft plaatsgevonden, verlangen zij naar een “oplossing” op korte termijn. Met uw steun wordt de kans op ongelukken verkleind en met goedkeuren van dit spoed-verzoek kan de gemeente laten zien dat zij de bewoners volledig steunt in haar strijd tegen de onveilige verkeerssituatie in de [Naam van de straat]. Wij vragen u open te staan voor deze (tijdelijke) maatregel en ons hierover positief te berichten. Met vriendelijke groet, [Namen en handtekeningen buurtbewoners]
Timing is essentieel. Waneer kaart ik de verkeerskwestie aan?

Helaas maar waar…. Burgemeester en wethouders willen jouw “geklaag” liever niet behandelen, als zij het druk hebben. Het gaat in ieder geval niet vanzelf. Verkeerskwesties oplossen is geen leuke bezigheid en het levert ook geen significante bijdrage op in een verkiezingscampagne. Het is juist een afbreuk risico voor ze. In verkiezingscampagnes is het daarom (bijna) altijd een goed moment om dan over te gaan tot een flink media offensief. Plan daarom zorgvuldig, want je kan niet 23x met hetzelfde verhaal naar de krant. Dat kan maar 1, of twee keer.

Eens in de vier jaar, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, kun je dingen veranderen en dingen gedaan krijgen. En daarna weer vier jaar niets. 16 maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ze het alvast in je agenda.

Politici zullen je aangeven dat ze elke dag van het jaar campagne voeren, maar in de praktijk beginnen ze pas op stoom te komen na de zomervakantie (circa oktober) en dan vooral de laatste 4 weken voor maart 2022. Tussen oktober en maart 2022, komt jouw onderwerp (de verkeerskwestie) dus ongelegen en zullen ze sneller geneigd zijn jou te helpen.

 

 

Welke bevoegdheden heeft een Burgemeester?

Schroom niet om in een vroeg stadium de burgemeester te betrekken. De burgemeester heeft een sleutelfunctie op het veiligheidsdossier. Hij of zij is als zelfstandig orgaan belast met het handhaven van de openbare orde en veiligheid. In straten en op wegen kan het vaak spoken en de situatie waarin jij zit kan levensgevaarlijk zijn.

Over het algemeen is de invloed van raadsleden op de politie beperkt, aangezien de gemeenteraad de politie niet aanstuurt. Dat doet de burgemeester. Wel bepaalt de gemeenteraad de kaders die leidend zijn voor het handelen van de burgemeester in de richting van de politie.

Een goed moment om de burgemeester te betrekken is het moment dat jij handtekeningen in de buurt (voor het oplossen van een kwestie) verzameld hebt en deze wil aanbieden. Bel hiervoor het secretariaat van het college. Het aanbieden van handtekeningen kan via de burgemeester of de wethouder. Maak een foto!! Je kan de burgemeester ook vragen, of hij/zij een keer met jou door de wijk wil fietsen.

 

Je verkeersproblemen kenbaar maken. Bij wie?

Om de problemen aan te kaarten moet je zich richten tot je gemeente. De gemeente fungeert in de meeste gevallen als wegbeheerder en neemt ook de besluiten over de inrichting van de openbare ruimte in je woonwijk. Bij de gemeente werken behalve ambtenaren, ook zzp-ers, externe beleidsmakers en verkeersdeskundigen. Het is van belang dat jij direct de hoogste persoon spreekt. Laat je niet verleiden om direct met een willekeurige persoon bij de gemeente in gesprek te gaan.

Wat betreft verkeersaangelegenheden zult je normaal gesproken beginnen met de Dienst Openbare Werken of Gemeentewerken. Soms wordt een andere naam gebruikt zoals de afdeling Verkeer, Ruimtelijke en Economische Zaken (REZ), Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) of Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).

Om je verkeersproblemen bij de gemeente kenbaar te maken zult je eerst contact moeten leggen met de ambtenaar (vaak beleidsmedewerker verkeer) die met verkeerszaken belast is. Al je de telefoniste van de gemeente duidelijk uitlegt wat je probleem is en in welke straat dit speelt zal zij je doorverbinden met de juiste persoon.

Het beste kunt je de ambtenaar rustig uitleggen wat je probleem is en wat je hoopt dat er aan gedaan zou kunnen worden. Let erop: je kent het probleem erg goed, jij bent de specialist; de ambtenaar is de deskundige die goed weet wat er aan oplossingen mogelijk is. Het heeft geen zin om de gemeente zaken te verwijten of om maatregelen te eisen. Goed contact met de ambtenaar is belangrijk! Bovendien zorgt dezelfde ambtenaar ook voor de uitvoering van de maatregelen. Maak samen zo goed mogelijk gebruik van jouw lokale kennis en de vakkennis van de ambtenaar en de informatie die de gemeente voorhanden heeft.

Creëer een situatie, waarin de ambtenaar het probleem erkent zonder dat er al over een oplossing gesproken hoeft te worden. Hij moet ermee aan het werk. Zoek naar argumenten en motieven waarmee hij verder kan. Probeer ook mee te denken in de oplossing van zijn problemen om je probleem op te lossen. Creëer hiermee een win-win-situatie’. Kom je er met een ambtenaar niet uit, vraag dan zijn advies over wat dan wel mogelijk is. Hij kan je eventueel voorzien van tips en informatie.

Eventueel hogerop in de organisatie. Er is een hiërarchie in het gemeentelijk apparaat; van laag naar hoog:

Een ambtenaar, de wethouder, de gemeenteraad. Uit ervaring en in de dossiers zien wij dat coalitie partijen vaker tegenstander zijn. Dus, wij adviseren je eigenlijk al direct contact op te nemen met een raadslid, of burgerraadslid van de oppositie. Vraag hem of haar jou te helpen bij het vinden van de juiste persoon. Hij, of zij kan je ook direct adviseren, hoe jij jouw kwestie aan moet kaarten Vraag er om!

Gebruik maken van je spreekrecht. (Raadspreekuur)

Als je de raadsleden wilt spreken kan je van het raadspreekuur gebruik maken. Dit spreekuur wordt in jouw gemeente (tweewekelijks, of maandelijks) georganiseerd. Je kan dan een half uur in gesprek gaan met vertegenwoordigers van alle raadsfracties.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties gaan dan graag met jou, als inwoner van een gemeente, in gesprek. Door het Raadsspreekuur is er een informele plek waar inwoners makkelijk in één keer hun voorstel, idee of probleem op tafel kunnen leggen. Op deze manier spreek je direct met alle fracties tegelijk. Per fractie is één vertegenwoordiger aanwezig. Als je aan het spreekuur wilt deelnemen, meld je je aan bij de griffie.

  • Het Raadsspreekuur wordt voorgezeten door één van de raadsleden.
  • Tijdens het Raadsspreekuur krijg je ~20 minuten de gelegenheid om je verhaal te doen.
  • De aanwezige fracties luisteren naar jouw verhaal en kunnen daarover vragen stellen.
  • In de vergadering wordt geen oordeel geveld over wat jij voorstelt of aankaart.
  • De vertegenwoordigers van de fracties nemen jouw verhaal mee terug naar hun fractieoverleg en besluiten dan wat zij met je inbreng of voorstel doen.

Houd het kort en simpel en probeer maximaal 2-3 minuten te spreken, niet langer. De vragen die je krijgt, zijn veel belangrijker. Download de template.

Een WOB verzoek indienen.

Het is essentieel dat je een dossier bijhoudt! Probeer zo veel mogelijk op papier te krijgen. Echter dat is niet altijd mogelijk, aangezien de overheidsinstanties vaak (bewust of onbewust) nalaten jou te beantwoorden. Daarom is het van belang om van tijd tot tijd een verzoek in te dienen om informatie boven tafel te krijgen. Op deze pagina kan je informatie vinden over een WOB verzoek. Hieronder een opzet:

Wob verzoek
Hierbij verzoek ik u mij inzage te geven in alle notities, transscripts, gespreksverslagen, documenten die gaan over persoonlijke beleidsopvattingen, vergaderingen, gespreksverslagen, elektronische correspondentie (gewiste, niet gewiste, verzonden en inkomende: e-mails, app berichten, telefoontjes, digitale meeting transscripts) en alle andere communicatie middelen al dan niet in concept, die hebben plaatsgevonden tussen:

–       Alle ambtenaren[1] van de gemeente [Gemeente Naam] en [Jouw naam, of een andere instantie],

waarbij wordt gerefereerd aan, wordt verwezen naar mij, [Jouw naam], of naar [Jouw werkgroep] (“werkgroep”), direct dan wel indirect, al dan niet bij naam genoemd, of waarbij wordt gerefereerd aan, wordt verwezen naar de straat [Straatnaam], of de kwestie [Naam van de kwestie], in de periode [Periode aangeven].

Het is van levensbelang dat er volledige transparantie wordt gegeven, aangezien in mijn straat, de [Jouw straat], er sprake is van een levensgevaarlijke verkeerssituatie, die [#] jaar bij de gemeente bekend is. Hoe kan het zijn, dat wij, onze kinderen en anderen 3 gevaar lopen in onze onveilig ingerichte woonstraat. Alles moet openbaar, dit mag niet onder de radar blijven.

Ik houd mij het recht voor om in een later stadium het verzoek aan te vullen en documenten te verkrijgen over:

–       Alle individuele ambtenaren van de gemeente [Gemeente Naam] onderling,
–       Alle individuele ambtenaren van de gemeente [Gemeente Naam] met derden.

Hoogachtend,
[Jouw Naam, adres, woonplaats]
[Ondertekening]
[1] Inclusief wethouders en burgemeester

De schuldaansprakelijkheid uitdelen. Hoe gaat dat in z’n werk?

Heb je er echt genoeg van? Ben je het wachten beu. Voel je dat er een spelletje met je gespeeld wordt, reageert de gemeente niet meer op je vragen? Stuur deze Open Brief naar de Burgemeester! Publiceer de brief en deel deze met de pers en plaats deze eventueel op je website.

OPEN BRIEF

Plaats, Datum

Betreft: Schuldaansprakelijkheid

Geachte burgemeester,

Uw gemeenteraad en college B&W is al jaren op de hoogte van de verkeersonveilige kwestie in de [Straatnaam]. Er zijn al meerdere uitspraken door uw collega’s in de raad gedaan, die er op wijzen dat er een levensgevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan. Veilig Verkeer Nederland (VVN) adviseert een afsluiting als meest effectieve maatregel in haar rapport, die u sinds [datum] in bezit heeft.

Het werkelijke probleem is doorgaand verkeer in een woonpad, veroorzaakt door ontwerpfouten tijdens het vormgeven van onze wijk. In ons woonpad lopen voetgangers en kleine kinderen op straat tussen gemotoriseerd snel rijdend verkeer.

U heeft inmiddels volledig inzicht in de [Straatnaam]. Behalve de ontwerpfout, geeft VVN ook aan dat de snelheid van 30km/u geen veilige snelheid is. VVN heeft u aangegeven dat 80% sneller rijdt dan 15km/u (woonerfsnelheid) die zij u adviseert. Dat maakt de huidige 30km/u die in uw huidige regime voor ons woonpad staat tot een onverantwoorde snelheid.

Het herstellen van deze ontwerpfouten en daarmee het oplossen van de verkeersonveilige situatie, zou het hoofddoel moeten zijn. U als wegbeheerder bent u hiervoor verantwoordelijk.

Wij hebben er alles aan gedaan u daarover te informeren, maar tot op heden is er niets uitgevoerd. Er is vooral veel gepraat en tot nu toe zijn alle maatregelen afgewezen door uw portefeuillehouder, terwijl u een inspanningsverplichting heeft. Inmiddels ligt er nu een officieel verzoek tot handhaving.

Uw wethouder die in een van de eerste gesprekken met ons heeft aangegeven persoonlijk wel voorstander te zijn van een afsluiting van een weggedeelte, sorteert nu voor op een andere maatregel, nl. ’n enkele drempel. Uw wethouder gaat investeren in een zwart gat, de gemotoriseerde verkeersstromen in ons woonpad zullen de kwetsbare verkeersdeelnemers nog steeds blijven kruisen, de roep om meer veiligheid zal blijven en uw inspanning om de verkeersstromen te scheiden kan niet worden opgelost door   een te plannen drempel in het midden van ons woonpad.

Als u bekend bent met de rijksplannen t.a.v. verkeersveiligheid, dan zou u moeten weten dat de kwetsbare verkeersdeelnemers zo veel mogelijk gescheiden dienen te worden van het gemotoriseerd verkeer. In de [Straatnaam] waar alle verkeersdeelnemers elkaar in een smalle straat (zonder voetpad) treffen is dit niet het geval, terwijl wij hier al 3 jaar om vragen. U heeft een inspanningsverplichting en een zorgplicht. Maar als u als overheid zelf geen uitvoering geeft of nalaat opvolging te geven aan deze plannen, dan bent u nalatig. U valt nu iets te verwijten en het is onze taak om u hier op te wijzen.

De gemeente [Naam Gemeente] is geen soevereine staat, dus ook u zal zich moeten houden aan de rijksplannen. U bent nu in gebreke en nalatig en daarom willen wij u nu alvast de aansprakelijkheid uitdelen. De schuldaansprakelijkheid is gebaseerd op schuld en verwijtbaarheid. U laat na een werkbare oplossing voor de bewoners van de [Straatnaam] te realiseren, nl. een afsluiting van een wegvak, zodat gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk gescheiden wordt van de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit levert u nu de schuldaansprakelijkheid op, stellen wij.

Wij willen u er op wijzen dat alle toekomstige schade die wordt geleden, waarbij deze nalatigheid kan worden aangetoond, u aansprakelijk bent hiervoor.

De huidige kosten die wij graag op u willen verhalen, komt uit op een bedrag van [######] Euro. Dit zijn [###] uren, die wij aan deze casus besteed hebben, terwijl u nalaat om uit te voeren wat u dient uit te voeren, nl. een maatregel om de gemotoriseerde verkeersstromen te scheiden van de kwetsbare verkeersdeelnemers in ons woonpad.

Het geld zullen wij niet investeren in een zwart gat, maar in een op te richten fonds met als doel om lokale verkeersinitiatieven te ondersteunen die er toe doen en een veilige leefomgeving gecreëerd wordt voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Deze week zijn twee meisjes (8 jaar) overleden, omdat zij met een skelter een provinciale weg op konden, de bestuurder in de auto was ongedeerd, maar het leven van deze kinderen krijgen we niet meer terug. De burgemeester reageert: ’Een verschrikking die je nooit hoopt mee te maken’. En vandaag lezen wij dit:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1498293938/kind-overleden-door-aanrijding-in-hoogezand-buurt-zwaar-aangedaan

U kunt nu iets voor ons betekenen! Help ons!

Een drempel scheidt geen enkele verkeersstroom, dat weet u, terwijl uw wethouder daar wel op voorsorteert. Wij vragen u op z’n minst antwoord te geven op de vraag, of u zich hiervoor wil inspannen. Wij hebben het recht om daar antwoord op te krijgen.

Met vriendelijke groet,
[Namen bewoner(s)]

Welke acties kan je uitzetten bij het oplossen van een verkeerskwestie?

Onze tweet van 8 april 2021

Een verkeerskwestie oplossen als je geen raad meer weet?

Pak je telefoon of stuur e-mails naar de gemeente, B&W, de gemeenteraad, de politiek, alle Tweede Kamer fracties, de politie, VVN, ANWB, De Kampioen, de kinderburgemeester, de buurt bewoners, de Politie, alle pakketbezorgers die te hard rijden.

Koop een camera en neem de beelden op van de onveilige situatie, hardrijders en post deze video’s op youtube, twitter, Insta en andere social media platforms. Zoek medestanders, verzamel handtekeningen, dien officiële handhavingsverzoeken en klachten in, bel de ombudsman, vraag raad bij verkeersdeskundigen in andere gemeenten, bel advocaten en laat je adviseren. Blijf aardig!

Deel de schuldaansprakelijkheid uit aan het college B&W (Tip!), claim je uren a 100 euro per uur bij de burgemeester, spreek in bij de gemeenteraad, organiseer zelf meetings, huur of koop een lasergun en meet de snelheden van het verkeer, presenteer en publiceer je uitslag, hou ludieke acties, of enquetes, en informeer vooral!

Betrek het wijkplatform, blijf aardig en optimistisch en ga op je doel af, laat je niet gek maken, stuur nog meer e-mails naar de gemeente (ook al weet je dat ze niet beantwoord worden), laat je uitnodigen aan tafel bij de wethouder, schors je vergaderingen als de meetings niet gaan zoals je graag zou willen.

Neem het gesprek op (niet doorvertellen), neem alle gesprekken op! Bereid een dossier voor! Maak zelf gespreksverslagen, want de overheid doet dit niet voor jou (bovendien, wie schrijft die blijft), stuur ieder verslag naar de gemeenteraad, betrek iedere regionale journalist en probeer een goed interview te geven.

Contacteer Jinek, de NOS, alle activistische clubs en organisaties in Nederland, de VPRO, de SP, maak gebruik van twitter, LinkedIn, Insta, Facebook en laat je niet afleiden, blijft scherp en blijf aardig. Duik het bestemmingsplan en de verkoopfolders in. Wat hebben ze jou verkocht? Benader de (plan)ontwikkelaar, benader de koning, benader alle kinderen van het koninklijk huis, of laat dat aan je kinderen over, stuur onbeantwoorde e- mails nog een keer (net zo lang je antwoord krijgt) en cc dan je beste politieke vriend, vermijd technische praatjes, praat over je onveilige situatie, je zorgen en je verdriet, laat je niet kennen!

*** toevoeging 7/5/2021 => Stuur ook een brief naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid