2-03-2021 – Wethouder, uw huiswerk voor vandaag!

Delen

Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem. De visie Duurzaam Veilig is een door vele verkeersveiligheidsprofessionals gedeeld beeld van de optimale aanpak om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Het afstemmen van de maximumsnelheden op de meest kwetsbare verkeersdeelnemer vergroot de verkeersveiligheid.

  • Veilig Verkeer Nederland zegt dat de Aurelius geen veilige en geloofwaardige inrichting van een 30 km/h woonpad heeft. Ook wij de bewoners van de Aurelius vinden de snelheid van 30km/h een onverantwoorde snelheid.
  • Dit wordt ook bevestigd door het Rijk (Publicatie DV3, Pagina 18, tabel 4). Mogelijke conflicten met kwetsbare verkeersdeelnemers op erven (geen trottoirs aanwezig en voetgangers gebruiken de hele rijbaan) Een veilige snelheid is 15km/h als voetpaden ontbreken en voetgangers de hele rijbaan gebruiken.

Veilig Verkeer Nederland – Het belangrijkste is dat Mobycon het verkeersveiligheidsprobleem onvoldoende onderkent. “De v85 ligt onder de maximumsnelheid, dus er is geen probleem”. Dat is veel te kort door de bocht. Een snelheid van 30 km/h is veel te hoog, gelet op de erftoegangen die dicht op de weg liggen én gelet op het slechte zicht bij de kruisingen. Passend is een v85 die bij woonerven aanvaardbaar is: ca 15-20 km/h.

  • De weg moet daarnaast voldoende ruimte bieden voor passeren en inhalen van verkeersdeelnemers. Dat is nu niet het geval in de Aurelius.
  • Uniformiteit in het verkeer zou volgens sommigen betekenen dat alles er hetzelfde uit moet zien. De essentie van uniformiteit in een duurzaam veilig wegverkeer is echter dat mensen de juiste context voor hun handelen herkennen; dit wordt niet bevorderd door telkens een heel andere vormgeving aan te bieden. Juist hier in de Aurelius is er geen sprake van uniformiteit door het ontbreken van een voetpad en het ontbreken van een doorgetrokken voetpad naar de kruisingen. Er van uitgaande dat de wethouder de rijksplannen moet volgen, zou hij juist voor uniformiteit moeten kiezen.
  • “Wegbeheerders, handhavers, wetgevers, voorlichters en soortgelijke verkeersprofessionals hebben de operationele verantwoordelijkheid om een duurzaam veilig verkeerssysteem daadwerkelijk te realiseren.
  • “Zo zorgen wegbeheerders ervoor dat wegen ingericht en onderhouden zijn, zodanig dat verkeersdeelnemers fysiek beschermd worden.”
  • “Wetgevers stellen eerlijke, veilige en geloofwaardige wetgeving op en handhavers zorgen voor een eerlijke en effectieve naleving van regels.” 30km/u is geen geloofwaardige snelheid en bovenal geen verantwoorde snelheid in onze straat. De politie wil, of kan hier niet handhaven.
  • Uitdaging voor u is om een goede balans te vinden tussen minder ‘verzorgingsstaat’, voldoende ‘vrijheid voor het individu’ en de mogelijkheden van ‘empowerment’ van burgers, met als resultaat een kleiner aantal ernstig en dodelijk gewonde verkeersslachtoffers. Participatie.

Participatie houdt niet in dat de bewoners met een lasergun op straat moeten gaan staan om gemotoriseerde voertuigen er op te wijzen dat ze veel te snel rijden. Onze mening over participatie naar de raad van de gemeente Overbetuwe.

Het ontwerp principe houdt in dat snel stromend verkeer fysiek of in tijd gescheiden is van langzaam verkeer, van verkeer met een andere rijrichting, van verkeer met een substantieel andere massa en breedte, en van gevaarlijke obstakels. De weg en directe wegomgeving zijn vergevingsgezind, wat wil zeggen dat deze zo zijn ontworpen en ingericht dat de stroomsnelheid veilig is.

In situaties waarin nog onvoldoende afstemming is tussen de (bio)mechanische kenmerken, dienen er aanvullende veiligheidssystemen aanwezig te zijn – liefst meer dan één – om ongevallen te voorkomen (bijvoorbeeld fysieke scheiding, lage snelheden, veilige bermen, automatische remsystemen) en de letselernst te beperken…

Veilig Verkeer Nederland – Als de confrontatie zich voordoet is de kans op letsel aanzienlijk.